Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1500 GARDEN - Vườn cây 14 92 15.22%
1501 PLANTTREE - Trồng cây 8 14 57.14%
1502 PARTY - Tiệc mừng 23 72 31.94%
1503 TREEAGAIN - Lại trồng cây 11 40 27.50%
1504 PALINPATH - Con đường Palindrom 5 68 7.35%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 93 22.58%
1546 BOT - Giao thông 7 43 16.28%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 16 73 21.92%
1548 TABLE - Bảng nhỏ nhất 10 73 13.70%
1549 LCA - Cha chung "lớn" nhất 1 6 16.67%