Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1501 PLANTTREE - Trồng cây 8 14 57.14%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%