Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%