#1549. LCA - Cha chung "lớn" nhất

Bộ nhớ: 512 MiB Thời gian: 2000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy n số nguyên dương a_1,a_2,…,a_n thỏa mãn \frac{i(i-1)}{2} < a_i≤\frac{i(i+1)}{2} .

Từ dãy số trên ta xây dựng một cây có \frac{(n+1)(n+2)}{2} đỉnh bao gồm n+1 mức với số đỉnh lần lượt là 1,2,…,n+1 theo cách sau:

 • Ở mức thứ i có các đỉnh được gán nhãn \frac{i(i-1)}{2}+1,…,\frac{i(i+1)}{2} ;
 • Trừ mức n+1 , ở mỗi mức, đỉnh có nhãn a_i 2 nút con, các đỉnh còn lại chỉ có 1 nút con.

Một cây được xây dựng từ dãy a=(1,2,6)

q truy vấn, mỗi truy vấn có dạng “Nút cha lớn nhất của x y là nút nào?” Tức là ta cần tìm đỉnh có nhãn lớn nhất và là nút cha chung của x y .

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu chứa ba số nguyên n,q,t\ (1≤n,q≤2×10^5,t∈\{0,1\}) là số phần tử của dãy, số truy vấn và tham số để xác định nhãn của các đỉnh trong các quy vấn;
 • Dòng thứ hai chứa n phần tử của dãy a ;
 • q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số {\tilde x_i},{\tilde y_i}\ (1≤{\tilde x_i},{\tilde y_i}≤\frac{(n+1)(n+2)}{2}) được sử dụng để xác định nhãn x_i,y_i của truy vấn thứ i .

Gọi z_i là đáp án của truy vấn thứ i\ (z_0=0) . Khi đó, nhãn x_i,y_i của truy vấn thứ i được xác định như sau:

x_i=({\tilde x_i}-1+t×z_{i-1})\text{ mod }\frac{(n+1)(n+2)}{2}+1,

y_i=({\tilde y_i} - 1+t×z_{i-1})\text{ mod }\frac{(n+1)(n+2)}{2}+1,

ở đây mod là phép chia lấy phần dư.

Lưu ý: Khi t=0 thì x_i={\tilde x_i},y_i={\tilde y_i} .

Dữ liệu ra:

 • Ghi ra q dòng, dòng thứ i là đỉnh có nhãn lớn nhất là cha chung của x_i y_i .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 5 0
1 2 6
7 10
8 5
6 2
9 10
2 3
Dữ liệu ra:
1
5
1
6
1
Dữ liệu vào:
3 5 1
1 2 6
7 10
8 5
6 2
9 10
2 3
Dữ liệu ra:
1
6
2
1
1
Giải thích:

Trong cả hai test ví dụ thì cây được cho bởi hình trên. Đối với test ví dụ thứ 2 ta có:

 • x_1=7,y_1=10 , cha chung là 1 ;
 • x_2=9,y_2=6 , cha chung là 6 ;
 • x_3=2,y_3=8 , cha chung là 2 ;
 • x_4=1,y_4=2 , cha chung là 1 ;
 • x_5=3,y_5=4 , cha chung là 1 .

Giới hạn:

 • Subtask \#1: 10\% số điểm có q=1,t=0 ;
 • Subtask \#2: 10\% số điểm khác có n≤1000,t=0 ;
 • Subtask \#3: 25\% số điểm khác có t=0 ;
 • Subtask \#4: 55\% số điểm còn lại có t=1 .