#1544. KARA - Karaoke

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Alice và Bob cùng hát Karaoke, ban đầu tên bài hát là một xâu ký tự rỗng. Trong mỗi lượt chọn, người đến lượt sẽ chọn một chữ cái ghép vào cuối tên bài hát hiện tại. Hai người luân phiên chọn, Alice chọn đầu tiên.

Người đến lượt chọn phải chọn chữ cái sao cho tên bài hát sau lượt chọn đó phải là tiền tố của tên một bài hát yêu thích của người đó. Nếu ai không chọn được thì thua cuộc.

Cả Alice và Bob đều rất sành sỏi nên luôn biết chọn một cách tối ưu. Hãy xác định xem ai là người thắng cuộc?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n là số bài hát yêu thích của Alice;
  • n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một chuỗi ký tự là tên một bài hát yêu thích của Alice;
  • Dòng tiếp theo chứa số nguyên dương m là số bài hát yêu thích của Bob;
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một chuỗi ký tự là tên một bài hát yêu thích của Bob.

Tên các bài hát chỉ chứa các chữ cái la-tin thường, tổng độ dài của tên tất cả các bài hát không quá 2\times 10^5 .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra tên của người thắng cuộc (Alice hoặc Bob).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
aaa
bbb
3
aab
aba
bbb
Dữ liệu ra:
Alice
Dữ liệu vào:
2
acg
beh
2
adi
bfj
Dữ liệu ra:
Bob
Dữ liệu vào:
3
ja
sam
vlak
5
sto
zgazit
ce
te
mali
Dữ liệu ra:
Alice

Giải thích test ví dụ 1 :

  • Nếu Alice chọn b đầu tiên, Bob phải chọn b , và Alice lại chọn b . Tên bài hát lúc này là bbb và Bob không thể chọn tiếp, do đó Alice thắng.
  • Nếu Alice chọn a trước thì Bob sẽ chọn b , tên bài hát lúc này là ab và Alice không thể chọn tiếp, Alice sẽ thua.

Giới hạn:

  • 50\% số điểm của bài có tổng độ dài tên tất cả các bài hát không quá 2000 ký tự.

Chú ý: Những bài làm chỉ ghi ra "Alice" hoặc "Bob" sẽ không được điểm!!!!