Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 93 22.58%
1546 BOT - Giao thông 7 43 16.28%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 12 62 19.35%
1548 TABLE - Bảng nhỏ nhất 10 73 13.70%
1549 LCA - Cha chung "lớn" nhất 1 6 16.67%