Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 93 22.58%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 16 73 21.92%
1549 LCA - Cha chung "lớn" nhất 1 6 16.67%