Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 26 38 68.42%
1002 MINE - Đào vàng 24 141 17.02%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 15 26 57.69%
2335 GOODARR 13 68 19.12%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 8 14 57.14%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 25 28.00%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 7 20 35.00%
1013 CANDY - Chia kẹo 5 14 35.71%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 12 41.67%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 15 33.33%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 21 19.05%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 41 9.76%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 8 50.00%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 20 15.00%
892 OVERPART - Quá nửa 3 7 42.86%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 22 13.64%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 2 41 4.88%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%