#1533. VISION - Vision Program

Bộ nhớ: 1024 MiB Thời gian: 1000 ms Kiểu bài tập: Tương tác
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 - Azerbaijan 2019 - Ngày thứ hai

Chú ý:Bài này chỉ chấp nhận các ngôn ngữ sau:

  • C++ 11
  • C++ 11 (Clang)
  • C++ 11 (NOI)
  • C++ 17
  • C++ 17 (Clang)

Đề bài tiếng Anh

Đề bài tiếng Việt