Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#8841 #1533. VISION - Vision Program Accepted 100 1663 ms 38 K C++ 11 / 2 K Trùm CUỐI 2020-09-28 10:45:17


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: