#1530. SPLIT - Split the Attractions

Bộ nhớ: 1024 MiB Thời gian: 2000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 - Azerbaijan 2019 - Ngày thứ nhất

Đề bài tiếng Anh

Đề bài tiếng Việt