Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1505 PICKING - Hái quả 4 8 50.00%