Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1502 PARTY - Tiệc mừng 4 17 23.53%
1505 PICKING - Hái quả 4 8 50.00%