Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1502 PARTY - Tiệc mừng 23 72 31.94%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%