Tên đăng nhập

duydec1

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Duy

Email

nguyenngocduy28112004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-14 7:36:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500