#580. NUMBERS - Đếm số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH - NĂM HỌC 2019 – 2020

Cho hai số nguyên dương L≤R . Đếm số lượng số nằm giữa L R (bao gồm cả L R ) và có đúng 3 ước nguyên dương.

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương L,R được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là đáp số bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 10
Dữ liệu ra:
2
Giải thích:
  • Số 4 và số 9 nằm trong đoạn từ 4 đến 10 có đúng 3 ước nguyên dương.

Giới hạn:

  • 40\% số điểm của bài có 1≤L≤R≤1000 ;
  • 30\% số điểm khác có 1≤L≤R≤10^6,R-L≤10^4 ;
  • 30\% số điểm còn lại có 1≤L≤R≤10^9 .