Tên đăng nhập

DaKalee4

Họ và tên

Gyt43

Email

samphamvan2k6@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-29 16:30:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500