Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1145 DRAGON - Đảo rồng 6 22 27.27%