Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 187 15.51%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 21 86 24.42%