Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 27 178 15.17%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 13 52 25.00%