Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%