Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1147 MONEY - Máy in tiền 13 40 32.50%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 38 113 33.63%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 64 117 54.70%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 35 139 25.18%