Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 50 143 34.97%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 21 86 24.42%