Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1210 SUMLR - Tổng đoạn 35 142 24.65%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 66 120 55.00%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 38 113 33.63%
1147 MONEY - Máy in tiền 15 46 32.61%