Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 19 49 38.78%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%