Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 16 46 34.78%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 13 52 25.00%