Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 18 50 36.00%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 14 57 24.56%