Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 23 62 37.10%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 25 94 26.60%