Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 23 58 39.66%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 21 86 24.42%