Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 16 46 34.78%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 27 178 15.17%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 13 52 25.00%