Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 184 15.76%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%
5085 SEQ - Dãy số 0 18 0.00%