Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 18 50 36.00%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 27 191 14.14%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 14 57 24.56%
5085 SEQ - Dãy số 0 19 0.00%