Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 31 213 14.55%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 35 142 24.65%