Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 184 15.76%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 20 72 27.78%