Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 28 204 13.73%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 9 26 34.62%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 27 65 41.54%
1195 BALLOON - Bóng bay 7 16 43.75%
1196 BRIDGE - Cầu đá 27 64 42.19%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
1199 COLORPATH - Màu đường đi 6 10 60.00%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 38 113 33.63%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 13 38.46%
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 31 61 50.82%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 9 0.00%
1145 DRAGON - Đảo rồng 6 22 27.27%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1144 HOLES - Đào hố 7 19 36.84%
1204 HRANK - Xếp hạng 2 13 15.38%
1147 MONEY - Máy in tiền 13 40 32.50%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 64 117 54.70%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 86 280 30.71%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%