Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%
1211 THREE - Ba số 2 9 22.22%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 21 86 24.42%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 0 0 -
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1080 SPSEQ - Chia dãy 22 43 51.16%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 25 119 21.01%
1143 SEQ2015 18 54 33.33%
1146 PTC - Phần tử chung 15 20 75.00%
1208 PAY - Mua hàng 28 49 57.14%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 40 30.00%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 69 235 29.36%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 50 143 34.97%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1204 HRANK - Xếp hạng 5 22 22.73%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 14 35.71%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 6 0.00%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%