Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 2 41 4.88%
1211 THREE - Ba số 2 4 50.00%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 35 142 24.65%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 1 4 25.00%
1209 SQUARE - Hình vuông 8 60 13.33%
1080 SPSEQ - Chia dãy 39 69 56.52%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
1143 SEQ2015 32 81 39.51%
1146 PTC - Phần tử chung 12 27 44.44%
1208 PAY - Mua hàng 18 27 66.67%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 42 28.57%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 89 288 30.90%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 68 124 54.84%
1147 MONEY - Máy in tiền 15 46 32.61%
1204 HRANK - Xếp hạng 2 13 15.38%
1144 HOLES - Đào hố 8 49 16.33%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
1145 DRAGON - Đảo rồng 12 34 35.29%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 9 0.00%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 31 61 50.82%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%