#1207. ORALTEST - Kiểm tra miệng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Ôn Thầy Hiếu Hưng Yên - T11/2019

Năm học 2018-2019 , thầy Hùng được phân công dạy Ngữ văn lớp 10 Tin với k học sinh được đánh số 1,2,3,…,k . Chương trình học có n tiết học. Trước mỗi tiết học, thầy Hùng có thói quen gọi một học sinh lên bảng để kiểm tra bài cũ. Mỗi khi tới giờ, các bạn đều nín thở nghe thầy đọc một cái tên và kết quả là một bạn sẽ đứng lên trong sự sung sướng của các bạn còn lại. Dù có các học sinh mà thầy đặc biệt “yêu quý” nhưng thầy vẫn không thể làm khác lại được quy định của trường “mỗi học sinh cần có ít nhất 1 điểm miệng”.

Yêu cầu: Hãy đưa ra số cách kiểm tra học sinh mà thầy có thể sử dụng.

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương n,k\ (k≤n≤50) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên là số lượng cách kiểm tra. Đưa ra phần dư trong phép chia cho 10^9+7 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 2
Dữ liệu ra:
6
Dữ liệu vào:
4 2
Dữ liệu ra:
14
Giải thích:
  • Với n=3,k=2 6 cách gọi như sau: (1, 1, 2), (1, 2, 1), (1, 2, 2), (2, 1, 1), (2, 1, 2), (2, 2, 1) .

Giới hạn:

  • 30\% số test tương ứng 30\% số điểm có n≤8 .