Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#89406 #1207. ORALTEST - Kiểm tra miệng Accepted 100 34 ms 360 K C++ 11 / 2 K Hades 2022-08-19 0:48:58


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: