Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1080 SPSEQ - Chia dãy 39 69 56.52%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 2 41 4.88%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 34 78 43.59%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 42 28.57%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 88 287 30.66%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 3 48 6.25%
1143 SEQ2015 32 81 39.51%
1144 HOLES - Đào hố 8 49 16.33%
1145 DRAGON - Đảo rồng 12 34 35.29%
1146 PTC - Phần tử chung 12 27 44.44%
1147 MONEY - Máy in tiền 15 46 32.61%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 1 4 25.00%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 31 213 14.55%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 12 30 40.00%
1195 BALLOON - Bóng bay 7 16 43.75%
1196 BRIDGE - Cầu đá 28 66 42.42%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
1199 COLORPATH - Màu đường đi 10 17 58.82%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 38 113 33.63%
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%