Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 21 109 19.27%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 61 190 32.11%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%