Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 89 288 30.90%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 3 48 6.25%