#1562. CWORDS - Đếm từ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên dương n,k≤10^9 . Tính số lượng tối đa các từ độ dài n khác nhau được tạo thành bởi bảng chữ cái k ký tự mà không có từ nào là đảo ngược của từ kia. Ví dụ, với n = 2 k = 2 ta có 3 từ không giống nhau từng đôi một: aa, ab, bb. (có thể thay ab bằng ba).

Dữ liệu:

  • Gồm một dòng chứa hai số n k .

Kết quả:

  • Đưa ra số lượng từ tối đa tìm được. Lấy số dư trong phép chia cho 10^9+7 .

Ví dụ:

Dữ liệu:

2 2

Kết quả:

3