#1202. CTREE - Đếm cây

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Ôn Thầy Hiếu Hưng Yên - T11/2019

Cho một tập số a_1,a_2,…,a_n\ (2≤a_i≤10^6) . Đếm số lượng cây thỏa mãn:

  • Các nút trên cây ghi số nguyên trong dãy a ;
  • Trừ nút lá, mỗi nút có đúng 2 nút con. Giá trị trên nút cha bằng tích 2 nút con.

Hai cây khác nhau nếu khác nhau về cấu trúc, giá trị hoặc thứ tự xuất hiện các giá trị trên cây khác nhau.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n≤10^5 ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_1,a_2,…,a_n .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là số lượng cây tìm được. Đưa ra theo mudule 1000000007 .
Dữ liệu vào:
5
2 3 3 4 6
Dữ liệu ra:
7
Giải thích: