Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
ctree01.in ctree01.out
ctree02.in ctree02.out
ctree03.in ctree03.out
ctree04.in ctree04.out
ctree05.in ctree05.out
ctree06.in ctree06.out
ctree07.in ctree07.out
ctree08.in ctree08.out
ctree09.in ctree09.out
ctree10.in ctree10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 800 K
ctree01.in 7 B
ctree01.out 1 B
ctree02.in 9 B
ctree02.out 1 B
ctree03.in 29 B
ctree03.out 1 B
ctree04.in 980 B
ctree04.out 3 B
ctree05.in 4 K
ctree05.out 5 B
ctree06.in 3 K
ctree06.out 5 B
ctree07.in 488 K
ctree07.out 8 B
ctree08.in 396 K
ctree08.out 9 B
ctree09.in 405 K
ctree09.out 9 B
ctree10.in 497 K
ctree10.out 9 B