#1211. THREE - Ba số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Ôn Thầy Hiếu Hưng Yên - T11/2019

Cho dãy số a_1,a_2,…,a_n\ (0≤a_i≤10^6) và số nguyên k\ (k≤n) .

Yêu cầu: Chọn ra ba số có tích lớn nhất sao cho khoảng cách giữa vị trí của hai số bất kỳ không vượt quá k .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n,k\ (3≤n≤10^5;2≤k≤n) ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương a_1,a_2,…,a_n\ (a_i≤10^6)

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên là tích lớn nhất của ba số tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7 3
6 1 5 2 1 3 9
Dữ liệu ra:
60

Giới hạn:

  • 20\% số test có n≤10^2 ;
  • 30\% số test khác có n≤5.10^3 ;
  • 50\% số test còn lại có n≤10^5 .