#1563. COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Ôn Thầy Hiếu Hưng Yên - T11/2019

Cho tập N số nguyên dương A_1,A_2,…,A_N\ (A_i≤50) . Tìm tập con nhiều phần tử nhất sao cho các số trong tập đôi một nguyên tố cùng nhau.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa số nguyên T – số lượng test;
  • T nhóm dòng tiếp theo, mỗi nhóm gồm 2 dòng:
    • Dòng đầu chứa số nguyên dương N ;
    • Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương A_1,A_2,…,A_N .

Kết quả:

  • Ghi ra T dòng. Mỗi dòng ghi một số nguyên là kết quả tìm được với test dữ liệu tương ứng.

Ví dụ:

Dữ liệu:

2
6
2 3 4 5 6 7
6
2 3 4 5 30 35

Kết quả:

4
3

Ràng buộc:

  • 30\% số test tương ứng 30\% số điểm có N≤10 ;
  • 30\% số test khác tương ứng 30\% số điểm có N≤30;A_i≤30 ;
  • 40\% số test còn lại tương ứng 40\% số điểm có N≤50;A_i≤50 .