Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 31 61 50.82%
1204 HRANK - Xếp hạng 2 13 15.38%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 64 117 54.70%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1208 PAY - Mua hàng 18 24 75.00%
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 35 139 25.18%
1211 THREE - Ba số 2 4 50.00%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 9 0.00%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 13 38.46%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%