Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 40 30.00%
1208 PAY - Mua hàng 28 49 57.14%
1146 PTC - Phần tử chung 15 20 75.00%
1143 SEQ2015 18 54 33.33%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 25 119 21.01%
1080 SPSEQ - Chia dãy 22 43 51.16%
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 0 0 -
1210 SUMLR - Tổng đoạn 21 86 24.42%
1211 THREE - Ba số 2 9 22.22%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%