Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 14 35.71%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1199 COLORPATH - Màu đường đi 6 10 60.00%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 63 39.68%
1195 BALLOON - Bóng bay 6 32 18.75%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 9 26 34.62%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 29 69 42.03%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 187 15.51%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%