Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 14 35.71%
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 14 35.71%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
1199 COLORPATH - Màu đường đi 6 10 60.00%
1211 THREE - Ba số 2 9 22.22%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 6 0.00%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 0 0 -