Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 24 117 20.51%
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 14 35.71%