#1045. SXOR - Tổng XOR lớn nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2016, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 3

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
1 2 4 5
Dữ liệu ra:
4 2
Dữ liệu vào:
5
14 8 13 6 10
Dữ liệu ra:
1 3 4 5