#1128. CIRCLE - Dây chuyền thông báo

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: BÀI TẬP THẦY LÊ MINH HOÀNG ÔN HÀ NỘI NGÀY 18/11/2019

Dữ liệu:
6
2 3 1 5 6 4
Kết quả:
2
1 4
6 2