Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#45892 #1128. CIRCLE - Dây chuyền thông báo Accepted 100 4190 ms 12244 K C++ 17 / 687 B Đinh Mạnh Hùng 2021-08-29 3:22:29
#45878 #1128. CIRCLE - Dây chuyền thông báo Accepted 100 4586 ms 22928 K C++ / 924 B Đào Văn Đức 2021-08-29 1:51:51
#1832 #1128. CIRCLE - Dây chuyền thông báo Accepted 100 4660 ms 12280 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2019-12-30 7:31:25


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: