Tên đăng nhập

Lo2d_040106

Họ và tên

Đào Văn Đức

Chữ ký cá nhân

_Lo2dCoding

Đăng ký lúc

2021-07-04 7:41:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500