#1131. LCS - Dãy con chung dài nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: BÀI TẬP THẦY LÊ MINH HOÀNG ÔN HÀ NỘI NGÀY 19/11/2019

Ví dụ:

Dữ liệu:
9 9
1 2 7 3 4 8 5 6 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kết quả:
7 
1 2 3 4 5 6 9