#1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2016, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 3

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
6 3
1 3
2 3
3 1
6 2
1 3
2 3
Dữ liệu ra:
YES
NO