#1132. LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: BÀI TẬP THẦY LÊ MINH HOÀNG ÔN HÀ NỘI NGÀY 19/11/2019

Dữ liệu:
9 9
9 2 7 4 5 6 1 8 3
2 4 9 7 5 6 8 1 3
Kết quả:
5 
2 4 5 6 8