Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 247 546 45.24%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 203 408 49.75%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 91 357 25.49%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 54 234 23.08%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 75 167 44.91%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 74 155 47.74%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
5148 Traveling - Du lịch 52 108 48.15%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 100 32.00%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 33 92 35.87%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 49 85 57.65%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 47 34.04%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 43 44.19%
1371 SLOW - Chậm chạp 16 31 51.61%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%