Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 73 259 28.19%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 145 22.76%
537 BAODONG – Bao đóng 16 17 94.12%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 116 276 42.03%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%