Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 68 246 27.64%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
537 BAODONG – Bao đóng 15 17 88.24%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 175 346 50.58%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 27 73 36.99%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 39 88 44.32%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 41 65 63.08%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 53 130 40.77%