Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 94 310 30.32%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 41 171 23.98%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 154 373 41.29%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 28 74 37.84%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 43 101 42.57%
575 HOUSE - Robot xây nhà 7 46 15.22%
576 COMNET - Mạng máy tính 43 71 60.56%